Προκήρυξη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεςιών ςτo πλαίςιo τησ ημερήσιας εκδρομής του 12ου ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ ςτην Αθήνα