Υποβολή Αιτήσεων για Επιτήρηση στο γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ – 4 Μαρτίου 2023

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ – 4 Μαρτίου 2023

(Προκήρυξη 2Γ/2022 – ΦΕΚ 75 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 21 Νοεμβρίου 2022)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου μέχρι τηv Πέμπτη 16-02-2023 και ώρα 13:00μμ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-VrSKYI2yqeA_d4mw9pOHLfZ3VJPFV2E-1NvFV7Rns36bBA/viewform

FEK-2016-Tefxos Y.O.D.D.-00303 -29_08_2022

Διευκρινίζεται ότι:

Περισσότερα