ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 13 για το γραφείο νομικής υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ

Ενημέρωση σχετικά με το προσωπικό των ειδικοτήτων των υπό κατάργηση κλάδων της Δ.Δ.Ε Αχαΐας

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες (βλέπε επισυναπτόμενο πίνακα) να διαβάσουν με ιδιαίτερη προσοχή το αριθμ. 93489/Δ2/12-07-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που τους αφορά.

Οι εκπαιδευτικοί, που εμπίπτουν σε κάποια από τις 5 περιπτώσεις του εγγράφου καθώς και όσοι έχουν αποκτήσει δεύτερη ειδικότητα,  να  υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 και ώρα 14:00 υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται σε ποια περίπτωση εμπίπτουν.

Ενημέρωση για διαθεσιμότητα

Ειδικότητες

Πίνακας Αχαΐας