ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

έγγραφο 102837 / Δ1/25-7-2013 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  με  Θέμα:

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

 

έγγραφο