Ανάρτηση Πινάκων ΚΠπ

Επισήμανση

Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτηση τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους  έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00.

Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Εκπαιδευτικοί που αποδέχθηκαν

Σχολεία που δεν έχουν καλυφθεί

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί αρχικά