Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Μέετρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με αναπηρίες η/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολ. Έτος 2019 – 2020” με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας, 6,8 και 9 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Απόφαση Τοποθέτησης