Απόφαση Τοποθέτησης – Διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Μέετρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με αναπηρίες η/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Σχολ. Έτος 2019 – 2020” με κωδικό ΟΠΣ 5047082, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο Πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας, 6,8 και 9 του ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Απόφαση Τοποθέτησης

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση Τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Καθορισμού αριθμού κενών θέσεων μαθητών στη Β΄ – Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου και στην Α΄ – Β΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Πατρών για το Σχολικό Έτος 2019-2020

12650_ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ _ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (2019-2020)_signed.pdf