«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

Με την υπ’ αριθμ. 35/05-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. εγκρίθηκε η παράταση της ημερομηνίας λήξης δημοσίευσης της Γ΄Πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. Εκπαιδευτών/τριών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057.

 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών εκπαιδευτών τριών είναι η Παρασκευή 20/09/2019.

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/egkrisi-paratasis-mis-5008057