Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε.& Δ.Ε. Βορείου Αιγαίου

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ78 (Νομικών – Πολιτικών Επιστημών), που έχουν τα νόμιμα προσόντα (κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν για μία τριετία αρχομένης από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 30-01-2020 μέχρι και 14-02-2020.

ΨΑ1546ΜΤΛΗ-Σ6Σ.pdf