Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Ενημερωθείτε για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Υπεύθυνου/ης Τομέα του 2ου Εργαστηριακού Κέντρου Πατρών, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

– Πρόσκληση Υπεύθυνου Τομέα ΕΚ – 2021 (ΨΖΛ146ΜΤΛΗ-Α5Ε_944)
– Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων (ΦΕΚ 4412 2018 β)
– Nόμος υπ’ Αριθμ. 4547 – 2018
– Αίτηση Υπεύθυνου Τομέα ΔΔΕ Αχαΐας
– Υπεύθυνη Δήλωση – Υπόδειγμα 2021

Έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Δ.Ε. Αχαΐας                                    Πάτρα 27/01/2021

Τμήμα Γ΄ Προσωπικού 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069863, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ.  8487/Δ2/25-01-2021 ΑΔΑ:ΩΗΧ146ΜΤΛΗ-ΩΙ0 εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-21 :

να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας (ισόγειο) μόνο την Παρασκευή 29  Ιανουαρίου 2021, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:

α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από ώρα 9:00 πμ ως ώρα 10:15 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από ώρα 10:15 πμ ως ώρα 11:00 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,   ΠΕ85,  ΠΕ06 από ώρα 11:00 πμ ως ώρα 12:00 πμ

 Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
– Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Περισσότερα