Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν – Υπουργείο Εσωτερικών

– Οδηγός δομημένης μεταφοράς γνώσεων στο Δημόσιο Τομέα για υπαλλήλους που αποχωρούν_Ψ10Ι46ΜΤΛ6-Χ7Ω
– Οδηγός μεταφοράς γνώσεων_A4
– Υπόδειγμα / Σημείωμα μεταφοράς γνώσεων