2η Ορθή Επανάληψη πίνακα μοριοδότησης για Βελτιώσεις / Οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Εκπαίδευσης

Ορθή επανάληψη του πίνακα Γενικής, με διόρθωση μόνο ως προς τον κλάδο ΠΕ01 – Θεολόγων

2η_ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ_ΓΕΝΙΚΗΣ