Αντιστοιχία Τίτλων Σπουδών Εξωτερικού​

 

Δικαιολογητικά και υποδείγματα αιτήσεων για αντιστοιχία τίτλων του εξωτερικού και αναγωγή βαθμολογίας τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα.