ΔΔΕ ΑΧΑΙΑΣ_ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΔΕ 2024-2025

Υπενθυμίζουμε στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι σύμφωνα με τη σελ. 06 της υπ’αριθμ. πρωτ.  34882/Ε2/04-04-2024 Εγκυκλίου από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ ισχύουν τα εξής :

«3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ

Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναφέροντας συνοπτικά και με σαφήνεια τους λόγους υποβολής, δύνανται να υποβάλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και όχι χειρόγραφα: α. ένσταση επί των αποτελεσμάτων   β. επανεξέταση της αίτησης απόσπασής τους εφόσον δεν αποσπάστηκαν  γ. αίτηση ανάκλησης της απόσπασής τους. Σημειώνεται ότι η εξέταση των περιπτώσεων β και γ είναι δυνητική.

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης, σε αντιδιαστολή με την επανεξέταση η οποία αφορά σε εκ νέου εξέταση της αίτησης. Τούτο δε, διότι έχει παρατηρηθεί υποβολή σωρείας ενστάσεων, ενώ αντικείμενο της ένστασης εν τοις πράγμασι είναι η επανεξέταση. Εν κατακλείδι η ένσταση δεν συνιστά επανεξέταση και δεν εξετάζεται ως τέτοια».