Τακτική Μισθοδοσία

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος νέου τέκνου

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου

Δικαιολογητικά για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος τέκνου για σπουδάζοντα τέκνα (προπτυχιακός/μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών/ΙΕΚ)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Βεβαίωση εγγραφής του τέκνου στη σχολή

Δικαιολογητικά για τη συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος τέκνου για μαθητές β/θμιας άνω των 18 ετών

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Βεβαίωση παρακολούθησης τέκνου από το σχολείο στο οποίο φοιτά

Δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος τέκνου για τέκνα με σωματική/πνευματική αναπηρία

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Πιστοποιητικό ανικανότητας (σωματικής ή πνευματικής) τέκνου από το ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, στο οποίο να αναγράφεται η ανικανότητα για άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.

Διευκρινίσεις:

 • Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο συμπληρώνει τα 18 έτη. Για να συνεχίσει η καταβολή του θα πρέπει το τέκνο να σπουδάζει και να μην έχει συμπληρώσει τα 24 έτη. Η καταβολή του επιδόματος γίνεται για την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του αντίστοιχου τμήματος (και όχι για ν+2).
 • Για τέκνα που συνεχίζουν τη φοίτηση στο Λύκειο, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος τέκνου μέχρι τη λήξη του έτους (31/12).
 • Για σπουδαστές δημοσίων/ιδιωτικών ΙΕΚ η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε εξάμηνο.
 • Για φοιτητές ΑΕΙ (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς) η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε έτος.
 • Για τέκνα που φοιτούν σε σχολές του εξωτερικού είναι απαραίτητη και η μετάφραση των βεβαιώσεων των σχολών.

Δικαιολογητικά για αλλαγή λογαριασμού μισθοδοσίας

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή του εγγράφου της τράπεζαςστην οποία θα πρέπει να φαίνονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του κατόχου καθώς και ο αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN.
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
Στο νέο λογαριασμό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι το πρώτο όνομα.  

Δικαιολογητικά για μεταβολή ατομικών στοιχείων λόγω αλλαγής αστυνομικού δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ)

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων του νέου αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Μέχρι και το έτος 2010, εκκαθαριστές μισθοδοσίας ήταν οι Διευθυντές των σχολείων, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες θα πρέπει να αναζητούνται από το σχολείο στο οποίο ο υπάλληλος/εκπαιδευτικός κατείχε οργανική θέση.
 • Από το έτος 2011 και μετά, εκκαθαριστές μισθοδοσίας είναι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, επομένως οι βεβαιώσεις αποδοχών για τους αντίστοιχους μήνες εκδίδονται από τη Διεύθυνση. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet, να αντλήσουν ενημερωτικό σημείωμα
  μισθοδοσίας, για οποιονδήποτε μήνα επιθυμούν (από τον Ιούλιο του 2011 και μετά), στο σύνδεσμο 
    «Υπηρεσία Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου». (Ενημερώνουμε ότι ο καθοριστικός μήνας αναζήτησης για τους υποψήφιους συνταξιούχους είναι ο Οκτώβριος 2011).
 • Τέλος, από την ημερομηνία διακοπής της μισθοδοσίας λόγω συνταξιοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι δεν λαμβάνουν άλλες αποδοχές από τη Διεύθυνση, επομένως αν επιθυμούν βεβαιώσεις αποδοχών για τα εισοδήματα που έχουν λάβει από προσωρινή ή οριστική σύνταξη θα πρέπει να τις ζητήσουν από το Γενικό Λογιστήριο.