Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών ΠΥΣΔΕ Αχαΐας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄ και υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-9-2014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Αχαΐας, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, μέχρι 19-12-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στα συννημμένα.