Πρόσκληση εκδ. ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ/ντών ΣΔΕ και Δημοσίων ΙΕΚ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΔΕ                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚ

Αίτηση για ΣΔΕ                                                              Αίτηση για ΔΙΕΚ