Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνου Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Προκήρυξη Υποδ/ντών Σχ. Μονάδων

Αίτηση

Υπ. Δήλωση

Ν.4547/2018

ΦΕΚ 4412/2018 τ.Β’ – Υποδιευθυντές και Προϊστάμενοι Εκπ. Θεμάτων