Διατάξεις παρ. 3 άρθρου 54 ν.4589.2019

Σε συνέχεια της αριθμ. (3ΕΑ/2019) Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)» και της αριθμ. 66907/Ε1/25-4-2019 σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, σας εφιστούμε την προσοχή στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 (Α΄13), στην οποία  ορίζεται ότι: “3. Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4, είτε μετά τον διορισμό, μέσω επιτυχούς παρακολούθησης ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης”.

Ως εκ τούτου, όλοι όσοι έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, εκτός από την πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, δύνανται να συμμετάσχουν στην παρούσα  διαδικασία κατάταξης , αλλά σε κάθε περίπτωση προτάσσονται αυτών οι υποψήφιοι που τη διαθέτουν.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄