Προκήρυξη για πλήρωση θέσεων με απόσπαση των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Προκήρυξη ΚΕΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ_ΚΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ για ΜΕΛΟΣ ΠΟ Κ.Ε.Α._Δυτικής Ελλάδας ΤΕΛΙΚΌ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟ ΚΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.