Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων στο Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Εγκύκλιος Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε από το
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14.06.2019

και θέμα:

Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών,
Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών,
Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

και ΑΔΑ: 78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ.

—-

ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης  και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 ΜΑΡΟΥΣΙ

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

ΕΞΕ – 96125 – 2019 – Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2019-20

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Με αφορμή ερωτήματα Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εκπ/κών στο πλαίσιο προσκλήσεων για απόσπαση, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.  Η απαγόρευση έκδοσης οποιασδήποτε πράξης μεταβολής που αναφέρεται στην υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού, όπως προκύπτει σαφώς από τις διατάξεις της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, αφορά όχι μόνο τις τελικές πράξεις αλλά και όλες τις προπαρασκευαστικές αυτών πράξεις.  Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, οι διαδικασίες που είχαν ήδη κινηθεί, κατά την προκήρυξη των εκλογών διακόπτονται, δηλαδή αναστέλλονται προσωρινά και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής.

Με βάση τα ανωτέρω, η υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εκπ/κών, στο πλαίσιο «ανοικτών» προσκλήσεων διακόπτεται από τις 11 Ιουνίου 2019 και θα συνεχιστεί αμέσως μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Δ/νση Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Δ/νση Διοίκησης Εκπ/κού Προσ/κού Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Β΄ 

Προσωρινή αναστολή διαδικασίας παραλαβής δικαιολογητικών

Σε συνέχεια του αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019  (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) εγγράφου «Πρόσκληση  υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των  αριθμ. A/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 21-5-2019)  και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», που σας κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος της Υπηρεσίας στις 24/5/2019, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Εν αναμονή της έγκρισης ή μη, από την Τριμελή Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α 28), του αιτήματος του Υπουργού ΠΕΘ για την  εξαίρεση των διαδικασιών, που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη προσωπικού, από την, κατά τις παρ. 1 και 2 του  προαναφερθέντος άρθρου, απαγόρευση κατά την προεκλογική περίοδο,  παρακαλούμε όπως αναστείλετε, μέχρι νεωτέρας,  τη διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών των ως άνω υποψήφιων εκπαιδευτικών.