Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

Οι   αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία  σύμφωνα με το ΦΕΚ 3344/τβ’/10-08-2020 και τις Υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης, στις σχολικές μονάδες την 01η/09/2020 και 2η/09/2020, ώρα 9π.μ.

200831ανακ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ