Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολείων για Βελτίωση θέσης – Οριστική Τοποθέτηση 2021: α) εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, β) εκπαιδευτικών με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που εμπίπτουν στο 2ο εδάφιο της παρ. 4γ ή στο 2ο εδάφιο της παρ. 4δ του άρθρου 62 του ν.4692/2020

-Διαβιβαστικό
-Επικαιροποιημένα κενά 
-Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης
Μόρια αιτούντων βελτίωση Εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ