Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Αποσπάσεων Μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και Δήλωση Τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης και Δήλωση τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ μετά τη διενέργεια των αποσπάσεων από περιοχή σε περιοχή για το διδακτικό έτος 2022-2023

– Διαβιβαστικό: Πρόσκληση Υποβολής Αιτ. Απόσπασης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ εντός περιοχής, 2022
– Συγκεντρωτικός πίνακας ΕΕΠ-ΕΒΠ, Λειτουργικά Κενά 25.7.2022
– Αίτηση απόσπασης ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022