Ενημέρωση για νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

– Ενημέρωση για το νέο τρόπο εισαγωγής σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.
– ΦΕΚ-3927-Β / Νέος τρόπος εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα
– ΦΕΚ-4805-Β / Καθορισμός συντελεστών ΕΒΕ βαρύτητας Μουσικών Τμημάτων