Ανακοίνωση Αναπροσαρμοσμένου Πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων και σχολικών μονάδων και Υποδιευθυντών/τριων & Υπεύθυνων Τομέων εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας

Ανακοινώνουμε τον Αναπροσαρμοσμένο Πίνακα δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων και σχολικών μονάδων και Υποδιευθυντών/τριων & Υπεύθυνων Τομέων εργαστηριακών κέντρων (Ε.Κ.) της ΔΔΕ Αχαΐας», σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.361.22 /68/100287/Ε3/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5426/τ.Β΄/14-09-2023) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)» και την 42η/11-10-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Αχαΐας.

Οι δεκτοί υποψήφιοι/ες καλούνται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους να υποβάλουν στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας της οργανικής τους θέσης ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, ήτοι

από Πέμπτη 12/10/2023 έως και Παρασκευή 13/10/2023.

 Οι Διευθυντές των  σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. καλούνται να διαβιβάσουν στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής τη γνώμη που περιλαμβάνει την άποψή τους για τον υποψήφιο που προκρίνουν για τη θέση του Υποδιευθυντή της σχολικής τους μονάδας ή του Υποδιευθυντή και των Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ.6, του άρθρου 33 της υπ’ αριθ. πρωτ.Φ.361.22 /68/100287/Ε3/12-09-2023 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5426/τ.Β΄/14-09-2023) Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)»

 από Παρασκευή 13/10/2023 έως και Πέμπτη 19/10/2023.

17264_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΜ.Γ’ΑΝAΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ__ΠΙΝΑΚΑ_ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ_signed

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ & ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ_signed