Διαδικασία σύνταξης τελικού ενιαίου αξιολογικού πινάκα επιλογής υποψηφίων Διευθυντριών και Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Αχαΐας.

Προς υποψήφιες Διευθύντριες και υποψήφιους Διευθυντές

Κυρίες και Κύριοι

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ευθύνη όλης της διαδικασίας για τη σύνταξη του τελικού αξιολογικού πίνακα μορίων των υποψηφίων Διευθυντών και Διευθυντριών ανήκει στο Συμβούλιο Επιλογής, στο οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω. Όλες οι ενέργειες της Διοίκησης, από τη στιγμή της κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής, μέχρι την έκδοση και την αποστολή του τελικού αξιολογικού πίνακα στον περιφερειακό για την επικύρωση,  είναι υπό την εποπτεία του συμβουλίου, το οποίο και λαμβάνει την τελική απόφαση για έγκριση, διαφοροποίηση ή υλοποίηση της κάθε ενέργειας.   Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας ανακοινώθηκε, όπως προβλεπόταν, με ευθύνη της Διοίκησης και το Συμβούλιο πραγματοποίησε αυτοδίκαια αλλαγές σε αυτόν, όπως είχε δικαίωμα.

Η συζήτηση σχετικά με τις ενστάσεις και με τα αναγραφόμενα στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16/6/2017 και ήταν διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο ελήφθησαν αποφάσεις και μάλιστα ομόφωνες, γενικής εφαρμογής σχετικά με τη διαδικασία, χωρίς να είναι γνωστό ποιοι ή ποιες κάνουν ένσταση και σε δεύτερο επίπεδο συζητήθηκαν ερωτήσεις – προτάσεις – ενστάσεις για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Για παράδειγμα σας αναφέρω ότι πρώτα αποφασίστηκε ότι χωρίς καμιά εξαίρεση,  θα   αναζητηθούν αυτοδίκαια μόνο  η εκπαιδευτική θητεία, η διδακτική θητεία, καθώς και η θητεία σε θέσεις ευθύνης από το Π.Υ.Μ. και όλες οι άλλες πληροφορίες θα αντληθούν από τα παραστατικά που ο κάθε υποψήφιος/α είχε καταθέσει μαζί με την αίτησή του/της και μετά σε δεύτερο επίπεδο διαπιστώθηκε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά η ύπαρξη ή η έλλειψη αναγκαίου παραστατικού και αποφασίστηκε η απόδοση, η μη απόδοση ή η διαγραφή μορίων. Πρώτα αποσαφηνίστηκε με βάση τη νομοθεσία  η μη απόδοση μορίων για επιμόρφωση ΤΠΕ α΄ επιπέδου σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 και μετά πραγματοποιήθηκε η διαγραφή σε κάθε περίπτωση που είχαν αποδοθεί. Πρώτα αποσαφηνίστηκε η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τις περιπτώσεις που το δεύτερο πτυχίο ή η παιδαγωγική επιμόρφωση συνδεόταν με το διορισμό και μετά αποφασίστηκε για κάθε ένα και κάθε μία από τους/τις  υποψηφίους/ες, που εντάσσονται σ’ αυτήν την κατηγορία, η απόδοση ή μη των μορίων. Πρώτα αποφασίστηκε η διαδικασία προσδιορισμού της σειράς προσέλευσης στη διαδικασία συνεντεύξεων και μετά έγινε η διάταξη με βάση τη συνάρτηση τυχαίων αριθμών του λογισμικού Excel.                                 

Περισσότερα