Διαδικασίες αποχώρησης-ανάληψης Διευθυντών, την 1η Αυγούστου 2017

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι:

α) τοποθετήθηκαν σε θέσεις Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Αχαΐας (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ε.Κ., Μουσικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Γ.-Ε.Ε.Λ., ΕΕΕΕΚ), σύμφωνα με την αριθμ. Φ.32.3/7690/28-07-2017 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Διευθυντών /ντριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαϊας»

β) αποχώρησαν από τις θέσεις Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων της Δ.Ε. Αχαΐας (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Ε.Κ., Μουσικά, Πειραματικά, Ε.Ε.Γ.-Ε.Ε.Λ., ΕΕΕΕΚ)

να προσέλθουν την 1η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 08:30 έως και 13:30 στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (Γραφείο Β5), για την υπογραφή των πρακτικών αποχώρησης-ανάληψης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΠΥΣΔΕ επιλογής Διευθυντών/ντριων αποφάσισε ομόφωνα να κοινοποιήσει στους υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες την πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών/ντριων σε Σχ. Μονάδες/Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, προς το Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

170727ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 2017-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΑΔΑ: Ω0ΒΕ4653ΠΣ-ΛΡΑ)

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών/τριών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας (ΑΔΑ: Ω0ΒΕ4653ΠΣ-ΛΡΑ)

Προς υποψήφιες Διευθύντριες και υποψήφιους Διευθυντές

Προς υποψήφιες Διευθύντριες και υποψήφιους Διευθυντές

 

Θέμα: Διαδικασία συνέντευξης και κατάρτισης τελικού ενιαίου  αξιολογικού πινάκα υποψηφίων Διευθυντριών και   Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αχαΐας.

 

Κυρίες και Κύριοι

 

Λίγο πριν από την κύρωση του τελικού ενιαίου  αξιολογικού πίνακα από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας  στη διαδικασία και για τη συμβολή σας στην αντάξια του εκπαιδευτικού κόσμου ολοκλήρωσή της.  Ως πρόεδρος του συμβουλίου, θα ήθελα επίσης να  ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη του συμβουλίου, που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, για την άψογη ανταπόκριση στο ιδιαίτερα δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε και που  ανέλαβαν.  

Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω, ότι όλα τα μέλη έπραξαν το καλύτερο δυνατόν, μέσα στα πλαίσια του νόμου. Με δεδομένο το πλαίσιο, οδηγηθήκαμε σε κρίση της προσωπικότητας, της ικανότητας και της καταλληλότητας για το έργο που θα αναλαμβάνατε, με βάση τη συνέντευξη και τις συνεκτιμόμενες παραμέτρους. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έγινε για τον καθένα σας πλήρης και λεπτομερής παρουσίαση όλων των πληροφοριών που κατατέθηκαν είτε στο φάκελο υποψηφιότητάς σας είτε κατά την διαδικασία των ενστάσεων. Δεν προβλεπόταν στην Υ.Α. ούτε  έγινε ιδιαίτερη εισήγηση, που να αφορούσε στο έργο Διευθυντών/ντριών κατά τη θητεία τους. Επίσης τα μέλη του συμβουλίου ενημερώθηκαν για την πρόβλεψη του νόμου να συνεκτιμηθεί, όταν υπήρχε,  η γνώμη των συνυπηρετούντων εκπαιδευτικών, καθώς και για την άποψή μου για την αναγκαιότητα αυτής της συνεκτίμησης. Θεωρώ βέβαιο ότι κάθε μέλος λειτούργησε ως βαθμολογητής σε συνεργασία μόνο με τη συνείδησή του και ότι όλοι λειτουργήσαμε με αυτοσεβασμό,  αξιοπρέπεια και με σεβασμό στην κάθε υποψήφια και σε κάθε υποψήφιο, αλλά και σε όλους μαζί.  Δεν επιλέχθηκε να αποτυπώσουμε το  βαθμό της  προσωπικής μας εκτίμησης σε κάθε υποψήφιο/α, ούτε την υποκειμενική μας άποψη σε τι βαθμό είναι ή δεν είναι ικανός κάποιος/α να γίνει Διευθυντής/ντρια, αλλά επιλέξαμε να προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε το έργο που μας ανατέθηκε  στα πλαίσια των ερωτήσεων/απαντήσεων της συνέντευξης  και του νόμου. 

Εύχομαι να έχει άμεσα αποτελέσματα η θέληση και η προσπάθεια όλων μας, ώστε να βρεθεί γρήγορα η «κανονικότητα» στην εκπαίδευση και στα σχολεία μας, με ίδιους ή διαφορετικούς Διευθυντές/ντριες.  Άλλωστε κάθε Εκπαιδευτικός  πρέπει να διαθέτει περισσότερη από το μέσο όρο   αισιοδοξία, διότι έτσι θα  προσεγγίσει καλύτερα την αισιοδοξία για τη ζωή, που διαθέτουν οι μαθήτριες και οι μαθητές του, ώστε να επικοινωνεί μαζί τους.

Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους με υγεία.

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής

 

Γεώργιος Αφράτης

Ανακοινοποίηση(2) Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας

Ο πλεονάζων χρόνος έχει υπολογιστεί έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών.

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με φθίνουσα σειρά (ανακοιν)