Ανακοίνωση Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Δ/ντών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Σας ανακοινώνουμε τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα  κατά φθίνουσα σειρά  των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα από σήμερα 19-07-2017 έως και 21-07-2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
 
Η κατάθεση των ενστάσεων γίνεται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους προς τη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αχαΐας στο Πρωτόκολλο της ΔΔΕ Αχαΐας.
 
Επισημαίνουμε ότι στον τελικό αξιολογικό πίνακα και στις περιπτώσεις συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων η ιεράρχηση έγινε σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4 του αρθ. 21 του Ν.4473/17 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄’).
Στις περίπτώσεις συγκέντρωσης ίσου αριθμού μονάδων και στα επιμέρους κριτήρια δεν έχει γίνει ιεράρχηση.
 
Ο Διευθυντής ΔΔΕ Αχαΐας
 
Γεώργιος Αφράτης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΥΠΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ανακοινώνουμε πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.
 
Σε περίπτωση παρατηρήσεων/διαφωνιών επί του πίνακα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ηλεκτρονικά (mail@dide.ach.sch.gr) μέχρι και την Παρασκευή 21/7/2017.