Ανακοινοποίηση(2) Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας

Ο πλεονάζων χρόνος έχει υπολογιστεί έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών.

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με φθίνουσα σειρά (ανακοιν)

Ανακοινοποίηση πίνακα με τύπους σχολείων για υποψήφιους Διευθυντές Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα με τους τύπους σχολείων που δύναται να επιλέξει ο/η κάθε υποψήφιος/α  Διευθυντής/τρια Σχ. Μονάδων Αχαΐας.

 

Πίνακας με τύπους Σχολείων (Ανακοιν)

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Σ.Μ.Ε.Α.Ε. /Σχολεία Τυφλών και κωφών για το έτος 2017-2018.

 

 

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικών ειδικοτήτων και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-2018