Ανακοινοποίηση(2) Τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχ. Μονάδων Αχαΐας

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα κατά φθίνουσα σειρά των υποψηφίων Διευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε.και Ε.Κ. αρμοδιότητάς μας

Ο πλεονάζων χρόνος έχει υπολογιστεί έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των υποψηφίων Δ/ντών.

Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας με φθίνουσα σειρά (ανακοιν)