Ανάρτηση Πινάκων ΚΠπ

Επισήμανση

Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν έως 28-12-2018 την τοποθέτηση τους σε μια από τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή της τοποθέτησής τους  έως και την Πέμπτη 03-01-2019, ώρα 12:00.

Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.

Εκπαιδευτικοί που αποδέχθηκαν

Σχολεία που δεν έχουν καλυφθεί

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες που δεν είχαν καλυφθεί αρχικά

Απόσπασμα Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την εκπαιδευτική επίσκεψη/παροχή υπηρεσιών Οργανωμένου Ταξιδίου μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών του 7ου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας, στο πλαίσιο πρόσκλησης Ελληνικού σχολείου, στο Βουκουρέστι Ρουμανίας

Πρακτικό

Τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στην Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ με βάση τη σειρά κατάταξής τους, τις δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και τις ανάγκες της ΔΔΕ Αχαΐας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΦΘΕΙ