Πρόσκληση για Υποβολή δήλωσης σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022 εκπαιδευτικών: α) Όσων κατείχαν οργανική θέση σε ΚΕΣΥ, η οποία σε εφαρμογή του ν.4823/2021 καταργήθηκε (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4547/2018), β) Λειτουργικά υπεράριθμων, γ) ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αχαΐας, δ) Μεταταγμένων, ε) Νεοδιόριστων

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί , όπως υποβάλουν δήλωση σχολείων για Λειτουργική τοποθέτηση 2021-2022, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και σύμφωνα και με τις οδηγίες που ακολουθούν.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 20-08-2021 έως
και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το αργότερο
.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΟΔΗΓΙΕΣ

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά (xls)   (ανακ.)

Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ.

Πρόσκληση Υποβολής Δήλωσης προτίμησης σχολείων αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2021-2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Αχαΐας για το διδακτικό έτος 2020 – 2021, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω, από την Παρασκευή 20-08-2021 μέχρι και την Τρίτη 24-08-2021 και ώρα 10:00 το πρωί, το αργότερο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενδεικτικά λειτουργικά κενά (xls)

Αιτήσεις μπορείτε να κάνετε εδώ.