Ενημέρωση για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών Β’ Φάσης (28-9-2021)

Τα αποτελέσματα των δηλώσεων/τοποθετήσεων  των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ της Β’ Φάσης από την αναφορά του ΟΠΣΥΔ στις 30-9-2021

τοποθετησεις διαθεσεις αναπληρωτων 30-9-2021

Διευκρινίσεις σχετικά με την 4-μηνη Άδεια Άνατροφής Άνευ Αποδοχών για αναπληρωτές

Σημειώνεται ότι η 4-μηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 χορηγούνταν στους/στις αναπληρωτές/τριες υπό την προϋπόθεση να έχουν απασχοληθεί στη δημόσια εκπ/ση (ήτοι στον ίδιο εργοδότη συνεχόμενα ή διακεκομμένα) για 1 χρόνο προηγουμένως κλπ και δεν χορηγούνταν στους/στις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς βάσει της αριθ. 80/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4075/2012 καταργήθηκαν από τις 19-6-2021* με την περ. ε του άρθρου 54 του ν. 4808/2021, ΦΕΚ-101 Α/19-6-2021 (βλ. άρθρα 24-54 ν. 4808/2021).

Περισσότερα

Αποφάσεις Πρόσληψης & Οδηγίες για την Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπ/κών Β’ Φάσης

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους που θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes
210928 122042_Ε1 Προσλ. ΕΞΑΤ. (111) Βθμια ΕΣΠΑ ΡΛΠ546ΜΤΛΗ-2ΓΙ
210928 122056_Ε1 Προσλ. ΜΟΥΣΙΚΑ (33) Βθμια ΕΣΠΑ 604Ρ46ΜΤΛΗ-132
210928 122062_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (1021) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 9ΟΜΛ46ΜΤΛΗ-Ν6Δ

Περισσότερα