Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπ/κων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Παρακαλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Σχολικό έτος 2021-2022» με κωδικό Ο.Π. 5131867, αφού ενημερωθούν από την Αρ.Πρωτ. 156974/δ2/2-12-21 Εγκύκλιο Έναρξης:
Να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε Αχαΐας την Τρίτη 7-12-21 ως εξής:

Στις 9π.μ. – οι Εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06
Στις 10π.μ. – οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02
Στις 11π.μ – οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης τους (βλ. συνημμένο αρχείο)
Επιπλέον, οφείλουν να καταθέσουν, συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα με τα ατομικά στοιχεία τους, τα εξής έγγραφα:– Δήλωση Τοποθέτησης 2021-2022
– Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή
– Ατομικά στοιχεία για καταχώρηση στη μισθοδοσία
Υπεύθυνη Δήλωση
– Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας Μτσ-Διδ, εφόσον έχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ( η όποια πρέπει να πρωτοκολληθεί στη ΔΔΕ την ίδια ημέρα)
– Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας προς ΠΥΣΔΕ, εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία (η όποια πρέπει να πρωτοκολληθεί στη ΔΔΕ την ίδια ημέρα)

Επισήμανση: Όσοι/όσες Εκπαιδευτικοί επιλέχτηκαν και δεν επιθυμούν να προληφθούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι τη Δεύτερα 6-12-2021 στο e-mail της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας (υπόψη κ. Τσάκου) Υπεύθυνη Δήλωση Μη Αποδοχής Πρόσληψης και να επικοινωνήσουν με το τηλ. 2610-465880.

Εγγραφα_Αναπλ_Ενισχυτικής