Απόφαση κύρωσης οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων, για την πλήρωση της θέσης του Συντονιστή της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας για την Μαθητεία και των θέσεων Υπευθύνων ΔΔΕ Αιτ/νίας και Αχαΐας για την Μαθητεία»

61Λ646ΜΤΛΗ-0ΟΝ