Τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας-Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών

1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 6Φ4046ΜΤΛΗ-ΘΛΨ
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 6Ο7946ΜΤΛΗ-Ε45
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών