Εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ και κατανομή εξεταζομένων ενότητας προφορικών – Δεκέμβριος 2021

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10-12-2021 (ΦΕΚ 5816 Τεύχος B’ 11.12.2021), η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η.

Οι φορείς διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν λόγω προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους:

  • ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας
  • Βεβαίωση/δήλωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (self-test) για Covid-19 ή άλλο τύπο διαγνωστικού ελέγχου (PCR ή rapid test) ή πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου

Εξεταστικό Κέντρο: 3ο ΓΕΛ Πατρών (τηλ. 2610.322.190)

Απόφαση Ορισμού Εξεταστικών Κέντρων των Εξετάσεων για την απόκτηση
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η εξέταση των γλωσσών

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021
• Επίπεδο Β’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07.30 πμ

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2021
• Επίπεδο Γ’: ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΓΡΑΠΤΑ: 07.30 πμ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
• ΏΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:
10 Λεπτά νωρίτερα από την ώρα που αναφέρεται στο πρόγραμμα.

• Το Σάββατο 18/12/2021 θα εξεταστεί προφορικά το επίπεδο Β και
την Κυριακή 19/12/2021 το επίπεδο Γ.

Για την ακριβή ώρα της προφορικής εξέτασης, βρείτε τον κωδικό υποψηφίου σας στο αντίστοιχο αρχείο:

3ο ΓΕΛ Πατρών (Αγγλικά – Γερμανικά – Ισπανικά – Ιταλικά – Γαλλικά)

Πληροφορίες: 2610.465.886 / 2610.465.882 (9.00πμ – 11.00πμ).