Σύνταξη πινάκων υποψηφίων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

8 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
8. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ