Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Εκπαιδευτικών Αρμοδιότητας Δ.Ε. Αχαΐας που έχουν αιτηθεί Μετάθεση

Υποβολή ενστάσεων μπορεί να γίνει από Δευτέρα 21/11/2022 έως και Παρασκευή 25/11/2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο mail@dide.ach.sch.gr  με θέμα «Υποβολή ένστασης επί των πινάκων μεταθέσεων» ή ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου της ΔΔΕ Αχαΐας (Γιαννιτσών 5, Πάτρα, Ισόγειο).

Οι πίνακες μοριοδότησης για Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. θα ανακοινωθούν μέχρι τις 30/11/2022.

Οι πίνακες μοριοδότησης όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθούν μέχρι και τον Απρίλιο 2023.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 465 88

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ…
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟ…

Aνακοίνωση Πρόσληψης Εκπ/κων για Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-23

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184935, αφού ενημερωθούν από την με αρ. πρωτ. 142140/Δ2/16-11-2022 ΑΔΑ:Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2022-23 :
να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Αχαΐας –β’ όροφος – μόνο την Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022, από ώρα 09.00 πμ ως εξής:
α) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02: από ώρα 09:00 πμ ως ώρα 10:00 πμ
β) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03: από ώρα 10:00 πμ ως ώρα 10:30 πμ
γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01, ΠΕ04.02: από ώρα 10:30 πμ ως ώρα 11:00 πμ
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.
Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Όσοι/όσες εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν και δεν επιθυμούν να προσληφθούν, παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 21/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο email της ΔΔΕ Αχαΐας (mail@dide.ach.sch.gr) (υπ’ όψιν κ. Μανωλά) την υπεύθυνη-δήλωση-μη-αποδοχής-πρόσληψης και να επικοινωνήσουν άμεσα με την κ. Μανωλά στο τηλέφωνο 2610 465857 (ώρες επικοινωνίας 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.)

Σας επισυνάπτουμε τον πίνακα της ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣ με τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών:
Πίνακας Κατάταξης Εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν
καθώς και τον πίνακα με την κατανομή ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ-ΩΡΩΝ ανά ΣΚΑΕ:
Πίνακας Κατανομής Ειδικοτήτων και ΣΚΑΕ 2022-2023