Αποφάσεις Πρόσληψης-Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχ.έτους: 2022-2023

Απόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 23-11-2022 ΨΤΒΩ46ΜΤΛΗ-ΙΘΙ
Aπόφαση τοποθέτησης Ενισχυτική 22-11-2022 6Ψ1Μ46ΜΤΛΗ-ΩΡΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 23-11-2022_ΩΤ0Φ46ΜΤΛΗ-ΖΚΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 22-11-2022_97ΗΧ46ΜΤΛΗ-494