Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Απόσπασης Εκπαιδευτικών ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ σε Σχολεία της Δ.Ε. Αχαΐας (Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής), για το διδακτικό έτος 2023-2024

Αιτήσεις από Τρίτη 04-07-2023 μέχρι και την Δευτέρα 10-07-2023 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΕΙΔΙΚΗΣ_2023_signed
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΜΕΑΕ & Τ.Ε.ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 2023-2024
egyklios-apospasewn-ekpaideytikwn-2023-24
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ_Πρόσκληση_Υποβολής_Αιτ_Απόσπασης_εντός_ΠΥΣΔΕ_ΓΕΝΙΚΗΣ_2023_signed

Λήξη Σταδίου Συμβουλευτικής Συνέντευξης – Αξιολογική περίοδος έτους 2022

Το παρόν μήνυμα αφορά τους υπαγόμενους στο Σύστημα Αξιολόγησης του Ν.4369/2016 για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για τη διενέργεια της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τους Αξιολογητές Α’ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ.8757/19.5.2023 (ΑΔΑ: 990Ξ46ΜΤΛ6-ΣΕ9) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται έως και την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι Αξιολογητές Α’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων της Συνέντευξης το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει στη συνέχεια το στάδιο υποβολής των απόψεων-αντιρρήσεων από τους αξιολογούμενους που θα διαρκέσει από την Τρίτη 11 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι εάν ο Αξιολογητής Α’ δεν υποβάλλει τα στοιχεία της συνέντευξης, δε θα έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη βαθμολογία του αξιολογούμενου και η έκθεση αξιολόγησης θα επισημανθεί ως μη υποβληθείσα μετά την ολοκλήρωση του σταδίου.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς σας προκειμένου να προβούν άμεσα στις εκ μέρους τους απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα