Εκπαιδευτικοί

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2023

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 17/3/2023. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθ. πρωτ. 126437/Ε2/14-10-2022 (ΑΔΑ:ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..

ΑΙΤΗΣΗ

Ανάρτηση Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχ. Μονάδων και Εργ. Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Αναρτούμε τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα (συνημμένο αρχείο) υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, στον οποίο κατατάσσονται οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 4823/2021, όπως αυτός προέκυψε μετά την εξέταση των δικαιολογητικών από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Αχαΐας.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα αυτού, μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής  (http://schooldirectors.minedu.gov.gr) που χρησιμοποιείται για την υποβολή των αιτήσεων, μέσα σε  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής του, δηλαδή από την Τετάρτη 22-02-2023 έως και την Παρασκευή 24-02-2023 και ώρα 23:59΄.

Επισημαίνεται ότι τα μόρια των υποψηφίων που θα εξεταστούν προφορικά στην ξένη γλώσσα ενδέχεται να τροποποιηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.6 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ136α’) – όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του Ν.4926/2022 (ΦΕΚ82Α΄)  και το άρθρο 374 του ν.4957/2022 (141Α’).- και την παρ.5 του άρθρου 40 του Ν.4823/2021 (ΦΕΚ136Α’).

 Συνημμένα:

  • Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας με μορφή excel
  • Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) Δ.Δ.Ε. Αχαΐας σε μορφή pdf με υπογραφή της Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 1 – 21.01.23
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ 1 – 21.02.23_signed

Υποβολή Αιτήσεων για Επιτήρηση στο γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ – 4 Μαρτίου 2023

Υποβολή αιτήσεων για επιτήρηση στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ – 4 Μαρτίου 2023

(Προκήρυξη 2Γ/2022 – ΦΕΚ 75 /Τεύχος Α.Σ.Ε.Π./ 21 Νοεμβρίου 2022)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι-ες για τη θέση του/της επιτηρητή/τριας στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 που θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023, να υποβάλλουν την αίτηση μέσω του παρακάτω συνδέσμου μέχρι τηv Πέμπτη 16-02-2023 και ώρα 13:00μμ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-VrSKYI2yqeA_d4mw9pOHLfZ3VJPFV2E-1NvFV7Rns36bBA/viewform

FEK-2016-Tefxos Y.O.D.D.-00303 -29_08_2022

Διευκρινίζεται ότι:

Περισσότερα