Εκπαιδευτικοί

Πρόσκληση για Δήλωση Προτίμησης Σχολ. μονάδων για Οριστική Τοποθέτηση (Υπεράριθμοι – Π.Σ.- ΠΕΙ.Σ. -Π.ΕΠΑ.Λ Αιγίου)

Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για οριστική τοποθέτηση: α)  Eκπ/κών Γενικής Παιδείας που κρίθηκαν υπεράριθμοι, β) εκπ/κων με θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. που δεν κατέστη εφικτό να τοποθετηθούν οριστικά και γ) εκπ/κων που δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο ΠΕΠΑΛ Αιγίου – Επικαιροποιημένος πίνακας Οργανικών κενών/υπεραριθμιών Γενικής Παιδείας 2023 (μόνο ως προς τις υπεραριθμίες του Εσπερινού ΓΕΛ) – Επικαιροποιημένος ονομαστικός πίνακας χαρακτηρισμού υπεραρίθμων 2023

Διαβιβαστικό_Πρόσκληση Υπεραριθμων για τοποθετηση_2023_19.4.2023_signed
Επικαιροποιημενος Πίνακας οργ. κενων-υπεραρ. Γενικής Παιδείας 2023 ανα σχολική μονάδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ_2023_signed

Ενημέρωση για υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων που δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης

Από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, ανακοινώνεται ότι:

«Όσοι από τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν υπέβαλαν δήλωση προτίμησης μέχρι τις 11:59 μ.μ. της 11ης Απριλίου 2023, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, καλούνται όπως υποβάλουν αίτημα/δήλωση προτίμησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για τις οποίες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, μέχρι σήμερα, 12 Απριλίου 2023 και ώρα 23: 59. μ.μ., επικαλούμενοι τους συγκεκριμένους λόγους της αδυναμίας αυτής.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση θα συνοδεύεται από πίνακα που θα εμπεριέχει την επωνυμία κάθε σχολικής μονάδας, στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να τοποθετηθεί και τη σειρά προτίμησης. Όσον αφορά στην πληροφόρηση για την επωνυμία των σχολικών μονάδων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανατρέχουν στη διαδικτυακή πύλη https://schooldirectors.minedu.gov.gr, όπου και εμφανίζονται οι σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης επιλογής τους».

Τροποποίηση του τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχ. Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Δ.Δ.Ε. Αχαΐας

Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε τροποποίηση της αριθμ. 3537/07-04-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΔΥ46ΜΤΛΗ-ΖΞΜ) απόφασης του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κύρωση τελικού πίνακα επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας». 

Υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΞ 3684/12-04-2023 έγγραφο του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Δυτικής (ΑΔΑ:9ΦΔ946ΜΤΛΗ-ΝΨΝ) 

Ανάρτηση Κυρωμένου τελικού Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχ. Μονάδων της ΔΔΕ Αχαΐας, – Πρόσκληση για Υποβολή Δήλωσης Προτίμησης Θέσης Διευθυντή/ντριας Σχ. Μονάδων της ΔΔΕ Αχαΐας

Μετά την κύρωση του τελικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/03-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β΄) Υ.Α με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», οι εγγεγραμμένοι/ες στους πίνακες καλούνται να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για την τοποθέτησή τους σε θέσεις Διευθυντών/τριών, για τις  Σχολικές Μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)  αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που επιθυμούν, στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, (https://dide.ach.sch.gr/) ήτοι:

Από την Μ. Δευτέρα 10-04-2023  και ώρα 8:00 έως την Μ. Τρίτη 11-04-2023 και ώρα 23:59.

ΚΥΡΩΜΕΝΟΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_ΔΝΤΩΝ_2023

6391_2023 ΑΝΑΡΤΗΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΥ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΠΙΝΑΚΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ signed

Διαβίβαση Απόφασης Κύρωσης των Πινάκων Επιλογής των Διευθυντών/ντριών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Οι δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων για τα Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. επιλογής τους γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας αιτήσεων αποκλειστικά στις 10 – 11 Απριλίου 2023 (Μ. Δευτέρα- Μ. Τρίτη και ώρα 11.59).

Διαβίβαση Απόφασης Κύρωσης των Πινάκων επιλογής

90ΩΑ46ΜΤΛΗ-3ΕΘ_ απόφαση κύρωσης

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023

Η πρόσκληση για δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καθώς και ο επικαιροποιημένος πίνακας μοριοδότησης των εκπαιδευτικών (όσων είναι στη διάθεση ΠΥΣΔΕ, όσων έχουν αιτηθεί βελτίωση και όσων εκπαιδευτικών μοριοδοτήθηκαν για την κρίση της υπεραριθμίας) θα αναρτηθούν την Τετάρτη 19/04/2023.

– Πρόσκληση δήλωσης χαρακτηρισμού υπεραριθμίας 2023
– Πίνακας χαρακτηρισμού υπεράρθμων 2023