Τροποποίηση της πρόσκλησης εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Τροποποίηση της αρ. Φ.821/1458Π/88405/Ζ1/ 01.07.2013 πρόσκλησης εκπαιδευτικών για
απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία