Αποφάσεις Πρόσληψης & Οδηγίες για την Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών Εκπ/κών Β’ Φάσης

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 απευθείας στην σχολική μονάδα τοποθέτησής τους που θα καθοριστεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes
210928 122042_Ε1 Προσλ. ΕΞΑΤ. (111) Βθμια ΕΣΠΑ ΡΛΠ546ΜΤΛΗ-2ΓΙ
210928 122056_Ε1 Προσλ. ΜΟΥΣΙΚΑ (33) Βθμια ΕΣΠΑ 604Ρ46ΜΤΛΗ-132
210928 122062_Ε1 Προσλ. ΓΕΝΙΚΗ (1021) Βθμια ΠΔΕ Συγχρ 9ΟΜΛ46ΜΤΛΗ-Ν6Δ

Περισσότερα