Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

– Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΕΠΕΒΠ_ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

– Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ΕΑΕ_Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν
– ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΕ
– ΑΣΕΠ 3ΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
– ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ΕΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΕ