Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για τον ορισμό τους ως μέλη σε Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ
2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ -ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ