Σχετικά με τις αιτήσεις μεταθέσεων, οριστικής τοποθέτησης, βελτιώσεων

Παρακαλούμε για την εξυπηρέτηση σας, να τηλεφωνείτε στην Διεύθυνση Δ.Ε. Αχαΐας, μόνο σε περίπτωση που δεν μπορείτε να οριστικοποιήσετε την αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης σας στο σύστημα.
Σε κάθε άλλη περίπτωση αιτήματος μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα γραπτώς στο (https://teachers.minedu.gov.gr) και να προχωρήσετε κανονικά στην υποβολή αίτησης σας, εάν το επιθυμείτε

Πληροφ. : ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ