Επαναπροκήρυξη μιας (1) θέσης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 Πρόσκλησης για τη Συγκρότηση νέου Εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων Εκπαιδευτικών-Πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Δράσης «eTwinning» για το 2022-2023

Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος